Πολιτικές και Πιστοποιήσεις

   Το Σύστημα της TEKAM ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ A.E. εναρμονίζεται με τα πλέον γνωστά διεθνή πρότυπα ISO 9001:2015 για την Ποιότητα, ISO 14001:2015 για το περιβάλλον και το ISO 45001:2018 (μετάβαση από το πρότυπο OHSAS 18001) για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία. Το Σύστημα Διαχείρισης της εταιρείας πιστοποιείται ετησίως από τον ανεξάρτητο διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης - TUV HELLAS

 

Πιστοποίηση για τη Ποιότητα των υπηρεσιών μας σύμφωνα με το πρότυπα ISO 9001:2015 9001

Το ISO 9001 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τη διαχείριση της ποιότητας και αφορά σε όλες τις κατηγορίες των εταιρειών, ανεξάρτητα από το είδος, το μέγεθος και το παρεχόμενο προϊόν ή υπηρεσία. Τo ISO 9001 περιγράφει ένα μοντέλο διοίκησης που εφαρμοζόμενο διασφαλίζει την προσδοκώμενη ποιότητα στα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει ένας Οργανισμός, με στόχο πάντα την ικανοποίηση του πελάτη.

 

        •  Η πολιτική μας με βάση το ISO 9001:2015 

                                                                                                           poiothtas

 

Πιστοποίηση για τη προστασία του Περιβάλλοντος σύμφωνα το πρότυπο ISO 14001:201514001

Το Πρότυπο ISO 14001 προδιαγράφει τις γενικές απαιτήσεις για τη δημιουργία Συστήματος για την Περιβαλλοντική Διαχείριση σε μια επιχείρηση και εστιάζει στην αναγνώριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της με σκοπό την επιτυχή διαχείρισή τους και τελικά τη βελτίωση της επίδοσης της στον τομέα αυτό. Ειδικότερα, με την εφαρμογή του διεθνώς αναγνωρισμένου προτύπου ISO 14001, οι επιχειρήσεις επιδιώκουν την εγκαθίδρυση ενός λειτουργικού & διοικητικού μοντέλου που στηρίζεται στις ακόλουθες τρεις δεσμεύσεις: 1. Πρόληψη της ρύπανσης. 2. Διαρκή βελτίωση της περιβαλλοντικής τους επίδοσης. 3. Συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

        •  Η πολιτική μας με βάση το ISO 14001:2015 

                                                                                perivalontiki                                                  

Πιστοποίηση για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία σύμφωνα με το πρότυπο ISO 45001:201845001

Το πρότυπο ISO 45001:2018 (μετάβαση από το πρότυπο OHSAS 18001) περιγράφει τις θεμελιώδεις αρχές για την εφαρμογή Συστημάτων Υγείας & Ασφάλειας της Εργασίας και εφαρμόζεται σε όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους ή δραστηριότητας. Η υγεία και ασφάλεια στο εργασιακό περιβάλλον, αποτελεί ένα από τα βασικότερα ζητήματα της σύγχρονης εργασίας και γι’ αυτό καλύπτεται από ένα ευρύτατο φάσμα νομοθετικών απαιτήσεων.

 

        • Η πολιτική μας με βάση το ISO 45001:2018 

                                                                                                            asfaleias

Η Tekam Γενική Ενεργειακή Α.Ε. είναι μια κατασκευαστική εταιρία που ασχολείται με μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, πετροχημικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και μεταλλουργικά εργοστάσια στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Τα Cookies βελτιώνουν την απόδοση της σελίδας μας. Δεν αποθηκεύουμε προσωπικές σας πληροφορίες. Μας επιτρέπετε να τα χρησιμοποιούμε;
Περισσότερες πληροφορίες Ναι Όχι