Συντήρηση Βιομηχανικών Μονάδων

ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (Β.Ε.Α.) & ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (Β.Ε.Ε.) ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

 • Εργασίες συντήρησης φωτισµού
 • Εργασίες συντήρησης ηλεκτρικών κινητήρων πάσης φύσεως
 • Επισκευές καλωδίων (υπόγειων ή υπέργειων)
 • Εργασίες συντήρησης ηλεκτρικών πινάκων 0.4 KV , 6.3 KV ή 20 KV
 • Εργασίες συντήρησης πινάκων εκκινητών 0.4KV ή 6.3 KV Γ.6
 • Εργασίες συντήρησης ηλεκτρικών συσσωρευτών H/Z, UPS
 • Εργασίες σε αντιεκρηκτικές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΕ∆ΙΟΥ

 • Βάνες Ελέγχου
 • Όργανα (Πίεσης, Ροής, Στάθµης, Θερµοκρασίας)

         Ενδεικτικές εργασίες οργάνων

 •  Αποµόνωση του εξοπλισµού
 • Εξάρµοση οργάνου
 • Αποσυναρµολόγηση
 • Καθαρισµός εξαρτηµάτων
 • Επανασυναρµολόγηση
 • Επανατοποθέτηση
 • Μεταφορά προς και από το Συνεργείο
 • Καθαρισµός περιβάλλοντα χώρου εργασίας
 • ∆ιασύνδεση οργάνου
Η Tekam Γενική Ενεργειακή Α.Ε. είναι μια κατασκευαστική εταιρία που ασχολείται με μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, πετροχημικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και μεταλλουργικά εργοστάσια στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Τα Cookies βελτιώνουν την απόδοση της σελίδας μας. Δεν αποθηκεύουμε προσωπικές σας πληροφορίες. Μας επιτρέπετε να τα χρησιμοποιούμε;
Περισσότερες πληροφορίες Ναι Όχι